อัตราค่าบริการสอบถามอัตราค่าบริการ

ใช้งาน Setting ใน C#.net

ไปที่ Project>>Project Properties… เลือกแท็บ Settings ดังรูป

  • Name คือชื่อที่เราตั้ง จะว่าไปก็คือตัวแปรนั้นแหละ
  • Type คือประเภทของตัวแปร
  • Scope คือขอบเขตการทำงาน จะมี 2 อย่างคือ User/Application ถ้าเลือก user เราสามารถแก้ไขตอนรันโปรแกรมได้
  • Value ก็คือค่าของตัวแปรที่เราตั้งนั้นเอง

การใช้งาน หลักๆก็มี 2 อย่างคือ ดึงค่าตัวแปรนั้นๆมาใช้กับใส่ค่าเข้าไปใหม่ในตัวแปรนั้นๆ

การดึงค่าตัวแปรมาใช้งาน

string ip = Properties.Settings.Default.IpServer;//IpServer ก็คือค่าของตัวแปรที่เราตั้งค่าไว้

Properties.Settings.Default.IpServer = “192.168.1.1”;//ใส่ค่า 192.168.1.1 ลงไปในตัวแปร IpServer
Properties.Settings.Default.Save();//บันทึกค่า

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.