อัตราค่าบริการสอบถามอัตราค่าบริการ

C# mysql_insert_id

ถนัดแต่ใน php เวลาดึง id ล่าสุดของตารางที่เราทำการ insert แต่ใน c#.net กว่าจะหาข้อมูลได้
เลยเอามาเขียนใส่เอาไว้กันลืม

ก็ไม่มีอะไรมาก หลังจากที่เรา query คำสั่งล่าสุดแล้ว ให้ทำการ query คำสั่งนี้ต่อ

string strSQLSelect = “SELECT @@IDENTITY AS ‘LastID'”;
MySqlCommand dbcSelect = new MySqlCommand(strSQLSelect, _conn);
MySqlDataReader dbrSelect = dbcSelect.ExecuteReader();

dbrSelect.Read();
int latest_id = Int32.Parse(dbrSelect.GetValue(0).ToString());
dbrSelect.Dispose(); //อย่าลืมปิดตรงนี้ด้วย เดี๋ยวมืปัญหากับ connection อื่นๆครับ

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.