อัตราค่าบริการสอบถามอัตราค่าบริการ

SQL ORDER BY เรียงภาษาไทยให้ถูกต้อง

ใน SQL ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะไม่เกิดปัญหาเลย แต่ภาษาไทยมันดันเรียงจาก ตัวอักษรก่อนแล้วค่อยมาสระ

ตัวอย่างเช่น กา เก ขา เข ถ้า order by … ASC มันก็จะได้ กา ขา เก เข ซึ่งความต้องการจริงๆ เราอยากได้เป็น กา เก ขา เข

ดังนั้น เวลาเรา order by ก็เลยต้อง convert มันก่อน โดยการใช้งานจะเป็นแบบนี้

ORDER BY CONVERT (ฟิลด์ที่ต้องการ USING tis620) [ASC|DESC]

แค่นี้การเรียงภาษาไทยก็จะทำงานได้ถูกต้อง

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.